InfraQuest verlegt de grenzen

De mobiliteit in Nederland groeit explosief. We reizen steeds meer, voor ons werk en voor ons sociale leven. Bovendien heeft ons land zich ontwikkeld tot distributieknooppunt van Europa. Om die positie te consolideren en uit te bouwen, moeten we zorgen voor een passende en betaalbare infrastructuur.

Competence Centre InfraQuest is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, TU Delft en TNO. Specialisten op het gebied van wegenbouw en civieltechnische constructies werken binnen InfraQuest samen aan kennisontwikkeling en vernieuwende, toekomstgerichte oplossingen.

Andere tijden, andere wegen

Het verkeer is de afgelopen decennia sterk gegroeid. Hoewel het Nederlandse wegennet het meest dichtvertakte van de Europese Unie is, leidt dit tot kritische knelpunten en forse uitdagingen.

De behoefte aan mobiliteit botst met de toenemende druk op de schaarse ruimte. Daarnaast is er de schaarste aan grondstoffen, die dwingt tot hergebruik en innovatie van materialen. Door de klimaatverandering moeten uitgangspunten voor de ontwerpen van wegen en waterwegen nogmaals worden bezien. De economische crisis zet druk op de budgetten voor aanleg en beheer. Het netwerk vergt regelmatig onderhoud en aanpassingen, waarbij de verbinding tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk intact moet blijven.

Tegen dit decor hebben we te maken met een terugtredende overheid, die de rol aanneemt van regisserend opdrachtgever. Hierdoor is Rijkswaterstaat niet langer, zoals voorheen, dé generator en schatbewaarder van specialistische kennis. Dit vraagt om een herpositionering van de manier waarop kennis wordt ontwikkeld, verankerd en toegankelijk gemaakt.

We verkennen, onderzoeken, verankeren

Vraagstukken worden benaderd vanuit wetenschappelijk onderzoek (TU Delft), toegepaste wetenschap (TNO) en praktijkervaring (Rijkswaterstaat). Hierdoor worden uitdagingen sneller en kwalitatief zeer hoogwaardig ingevuld. De meerwaarde van InfraQuest is de integrale benadering.

Als specialist van één van de drie participanten heb je toegang tot de versnellingskamer van je vakgebied. Gebruik maken van en/of samenwerken met InfraQuest betekent dat je altijd beschikt over state-of-the art kennis om je weg of constructie te ontwerpen, realiseren en onderhouden.

De start

Vooralsnog start InfraQuest met vraagstukken die voortkomen uit de volgende programmalijnen:

  • Asset management
  • Wegen
  • Droge kunstwerken
  • Natte kunstwerken
  • Materialen
  • Tunnels