Dynamisch modelleren voor verbetering waterkwaliteit Grevelingenmeer

Het ecosysteem in het Grevelingenmeer kan zich herstellen door een open verbinding met de Noordzee te maken in de Brouwersdam al of niet met een getijdencentrale.

Om de haalbaarheid te onderzoeken is gebruik gemaakt van verschillende modellen, waarin zowel data als expertise van markt en kennisinfra is ondergebracht. Om alle relevante informatie samen te brengen is voor een systeem dynamische benadering gekozen.

Verschillende modellen met eisen en randvoorwaarden, ontwerpinformatie van BIM, energieproductie van turbines, hydraulische effecten en kosten- en baten (businesscase) zijn parametrisch opgezet en gekoppeld, zodat met verandering van een aantal ‘knoppen’ nieuwe varianten samengesteld kunnen worden.

Zowel beleidskeuzes als veranderde omgevingsfactoren kunnen snel vertaald worden naar nieuwe scenario’s om te simuleren.

Deze zogenoemde hybride modelomgeving waarin de Brouwersdam gemodelleerd is bevindt zich in een proof of conceptfase. Afhankelijk van de ambities in de regio en de verschillende varianten kunnen de effecten met een druk op de knop in beeld gebracht worden. Dit heeft er al toe geleid dat kansrijke varianten die anders over het hoofd zouden zijn gezien in beeld zijn gebracht.

Voor het aanleggen van complexe infrastructuur zou de gepresenteerde benaderingswijze uitkomst bieden. Hiermee kunnen beslissers in een vroegtijdig stadium beter onderbouwde keuzes maken en worden innovatievere infrastructuur-oplossingen eerder mogelijk.