Monitoring en Inspecties

Recent is door Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het startsein gegeven voor een grote onderhoudsoperatie die de bestaande infrastructuur in Nederland de komende decennia zal verjongen, vernieuwen en verduurzamen. Deze opgave is nodig om de bestaande infrastructuur netwerken veilig en betrouwbaar te laten functioneren en markeert een overgang van het “aanleg tijdperk” naar “instandhouden”. Dit stelt bijzondere eisen aan de informatie over de objecten; wanneer, welke maatregelen nodig zijn moet nauwkeurig bepaald worden. Ook moeten de objecten zolang de maatregelen nog niet zijn uitgevoerd, goed in de gaten worden gehouden. Hiermee wordt duurzaam gebruik bevorderd; (verkeers)hinder blijft zoveel mogelijk beperkt en de bestaande infrastructuur wordt goed uitgenut.

Downloaden aantekeningen flipover

Verslag sessie (geleid door Leo Klatter en Willy Peelen)

Doel

Het doel van de themasessie inspectie technieken en monitoring was om samen na te gaan hoe de ontwikkeling en implementatie van zulke technieken voor het beheersen van veroudering en de einde levensduurproblematiek te versnellen.

Samenstelling van de groep.

De sessie werd bezocht door ongeveer 50 personen waarvan de helft beheerders, merendeel RWS’ers. Ook waren er ongeveer respectievelijk 10 aanwezigen werkzaam bij een kennisinstituut of een ingenieursbureau. Ongeveer 5 personen werkten bij een “meetbureau”.

De voordrachten

Allereerst werd de sessie geopend door een onderlinge kennismaking waarbij werd gedeeld voor wie een ieder werkte; beheerder, kennisinstituut, adviesbureau of meetbureau en hoeveel ervaring men met inspectie en monitoring had. Vervolgens werd het Programma Vervanging en Renovatie door Leo Klatter geïntroduceerd. Willy Peelen verduidelijkte later de rol en belang van inspectie- en monitor technieken in het programma. Met betere informatie van de actuele en toekomstige toestand en veiligheid van de kunstwerken kunnen betere budgetprognoses afgegeven worden, kan vervanging en renovatie beter geprioriteerd worden en kan de veiligheid van kunstwerken (additioneel) aangetoond worden. Een aantal voorbeelden werden gegeven, zoals;

  • de ontwikkeling van akoestische methoden voor het in beeld brengen van de vermoeiingtoestand van stalen bruggen
  • de ontwikkeling van de interpretatie van rekstrookmetingen voor bepalen van belasting effecten bij vermoeiingscheuren
  • de ontwikkeling van de interpretatie van rekstrookmetingen voor het verkrijgen van betere belastinginformatie voor de beoordeling van constructieve veiligheid van bruggen
  • meting van elektriciteitsverbruik van bewegingswerken voor het plannen van preventief onderhoud

Geconcludeerd werd dat de ontwikkeling relatief goed gaat maar dat de stap naar toepassingen door de markt langzaam gaat.

De discussie; ‘Hoe versnellen we de ontwikkeling en implementatie van innovatieve technieken’.

Tijdens de discussie gaven de deelnemers een aantal suggesties hoe de implementatie en ontwikkeling te versnellen. Deze suggestie konden rond vier onderwerpen gegroepeerd worden;

Samenwerken in de ontwikkeling; Suggesties waren dit te verankeren in innovatieve contracten, of beter aan te sluiten bij de DBFM contracten. Belangrijk is goede afspraken te maken wie welke risico’s draagt. Als voorbeeld werd het model dat het HoogwaterBeschermingsProgramma gebruikt voor innovatie.

De processen en regelgeving bij implementatie van te voren helder hebben hoe eigendom van data geregeld is tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Als idee om dat breed toegankelijk te maken is linked data genoemd.

De laatste twee onderwerpen Kennisdelen en opnemen in contracten werden summier nader besproken. We constateerden dat die ook al deels bij de eerste twee aan bod kwamen.

Conclusie

Duidelijk werd dat er veel aandacht en energie voor dit onderwerp is, en dat dit vanuit verschillende perspectieven bekeken wordt; nieuwbouw, vervanging of renovatie, inkoopcontracten, databeheer en security, etc. Beelden lopen soms dan ook uit elkaar, zonder dat allen zich hiervan bewust zijn.