Waarom Asset Management in InfraQuest?

In de afgelopen eeuwen zijn de huidige netwerken in Nederland aangelegd. Onze maatschappij is in sterke mate afhankelijk geworden van deze infrastuctuur. Er wordt dan ook verlangd dat deze vrijwel continu veilig en beschikbaar is. Tegelijkertijd veranderen de eisen die gesteld worden aan de infrastructuur. Onze netwerken verouderen zowel technisch als functioneel. Door doelmatig instandhouden, aanpassen en verbeteren van onze infrastructuur blijft Nederland mobiel, veilig en duurzaam.
Asset Management is een vakgebied in ontwikkeling met een steeds belangrijkere functie in onze samenleving. Deze ontwikkeling bevat zowel operationele als fundamentele uitdagingen. Samenwerking binnen InfraQuest helpt om de voornamelijk technische fundamentele issues invulling te geven.

Waar gaat Asset Management over?

  1. Asset management zien wij als een integratie raamwerk dat organisaties in staat stelt hun expliciete doelen op een gestructureerde wijze te behalen
  2. Organisaties moeten zorgen voor een juiste combinatie en toepassing van methoden en technieken om hun doelen te behalen
  3. Organisaties zorgen voor samenhang tussen besturing en uitbesteding en de gekozen asset management strategie en asset management doelen

Definitie samenwerkingsthema Asset Management

Voor Rijkswaterstaat is asset management een belangrijk primair proces. Kennis coördinatie vindt binnen RWS plaats in het Hoofdkennisveld Asset Management. Voor fundamentele ontwikkelvraagstukken, met een langere ontwikkeltijd, wordt het samenwerkingsverband InfraQuest benut. De partijen binnen InfraQuest willen samenwerken op kennis-items omtrent Asset Management, gerelateerd aan technische thema’s.

Ambitie

De samenwerkende partijen binnen InfraQuest willen als kennispartners optreden in fundamentele methodische onderwerpen op het gebied van Asset Management, door elkaars activiteiten af te stemmen, samen projecten uit te voeren (indien doelmatig) en van elkaars ontwikkelingen te leren. Gemeenschappelijke ambitie is om methodische ontwikkelingen te initiëren en coördineren die kunnen worden ingezet voor een betere beheersing van risico’s, kosten en prestaties over de levenscyclus van infrastructuur.

Subambities zijn:1) Ontwikkelen van methodieken die bijdragen tot een beter informatie management over de levenscyclus; 2) Ontwikkelen methodieken die bijdragen aan betere beheersing van kosten over de levenscyclus; 3) Ontwikkelingen die bijdragen aan een beter risico management over de levenscyclus; 4) Ontwikkelen methodieken voor beter prestatie management over de levenscyclus; 5) Ontwikkelen methodieken voor optimale samenwerking met de markt over de levenscyclus; 6) Ontwikkelen van bruikbare indicatoren voor sturing binnen Asset Management over de levenscyclus.

Asset management samenwerkingstopics