life cycle management (LCM)

Life Cycle Management gaat over het in samenhang managen van Life Cycle Cost, Life Cycle Prestaties en Life Cycle Risico’s in een veranderende omgeving. Traditioneel worden in relaties tussen Asset Manager – Asset Owner en Asset Owner – Service Provider afspraken gemaakt over tijd, geld en kwaliteit. Life Cycle Management voegt de life-cycle als dimensie toe. Door deze drie parameters niet alleen expliciet op te nemen in afspraken tussen partners, maar ook deze door te geven gedurende de levenscyclus, wordt een optimalere, transparantere en doelmatigere sturing ondersteund.

Cultureel is dit een verandering ten opzichte van de huidige manier van werken bij vele organisaties. Doorgaans worden besluiten gemaakt over oplossingen, waarbij niet wordt vastgelegd welke prestaties precies geleverd worden, voor hoe lang deze prestaties naar verwachting zullen voldoen, wat de verwachte kosten zijn over de levenscyclus en met welke toekomstige (geaccepteerde) risico’s rekening gehouden moet worden. Vaak zijn deze gegevens in een bepaalde projectfase wel bekend, maar worden ze niet doorgegeven naar de volgende fase. Hierdoor kan er in het Asset Management ook niet goed op gestuurd worden. Onderzoek is nodig om te bepalen hoe LCM werkbaar en doelmatig geïmplementeerd kan worden.

Welke kritieke LCM-parameters relevant zijn, hoe deze gemeten kunnen worden en hoe ze gemonitord kunnen worden. LCM is nog een theoretisch gedachtemodel. Praktische handvatten om LCM vorm te geven moeten nog ontwikkeld worden ten aanzien van het vastleggen en sturen op prestaties, risico’s en kosten over de levenscyclus.

SUBTHEMA'S Life Cycle Mamagement
life cycle cost management (LCCM)

Life Cycle Cost Management

Investeringsbesluiten worden vaak genomen op basis van beschikbare middelen. Vaak hebben investeringsbeslissingen echter ook een gevolg op toekomstige kosten (en baten). Deze worden niet altijd meegenomen. In Life Cycle Cost Management worden kosten en baten nu en in de toekomst uitgedrukt in één financiële grootheid (Netto Contante Waarde). Door te sturen op Life Cycle Cost wordt het integrale kostenplaatje meegenomen. Hierdoor wordt het mogelijk om te sturen op integrale laagste kosten. Sturen kan betrekking hebben op het afwegen van alternatieve investeringsopties, het vergelijken van aanbiedingen in een contractrelatie, het maken van afspraken tussen beleid en agentschap, maar ook het monitoren van financiele geldstromen en het tijdig zien aankomen van knelpunten tussen investeringsbehoefte en bweschikbare middelen. Het topic Life Cycle Cost Management binnen InfraQuest gaat over het ontwikkelen van hulpmiddelen en methodieken om Life Cycle Cost Management te ondersteunen.

Systems Engineering / Prestatie management

Het infrastructuur netwerk in Nederland vormt het aderstelsel van de Nederlandse economie. Het netwerk moet dus naar behoren presteren. Het mamagemen van netwerkprestaties wordt een steeds belangrijkere taak. Door verregaande uitnutting van het netwerk wordt de impact van verstoringen steeds groter. verder nemen de maatschappelijke eisen die gesteld worden steeds hoger. Verouderend areaal bedreigt de prestaties van het netwerk, door toenemende onderhoudbehoefte en vervangingen. Tegelijkertijd zijn beschikbare middelen beperkt. Expliciete prestatie sturing wordt dus steeds belangrijker. Asset Managers en Asset Owners maken steeds explicietere afspraken over te leveren prestaties, terwijl ook Service Providers en Asset Managers steeds vaker afspraken maken op basis van prestaties. Ontwikkeling van kennis en tooling voor prestatie management is dan ook een belangrijk ontwikkelpunt. Tooling kan betrekking hebben op hulpmiddelen voor het meten van prestaties of het optimaliseren van prestaties. Binnen InfraQuest geldt echter als afbakening voor de samenwerking: Logistieke modellen en ICT-systemen vallen buiten de scope. Deze vallen onder Traffic Quest. Strategische ontwikkelingen vallen ook buiten de scope. Deze worden opgepakt in Next Generation Infrastructures.

risico sturing

Het netwerk moet blijven presteren, ook wanneer onderdelen uitvallen of onderpresteren. Op basis van expliciete inschatting van risico’s, nu maar ook toekomstige risico’s of onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen kunnen beslissingen worden genomen. Dit veld is in ontwikkeling, voorbeelden zijn de klimaatveranderingen, veranderingen in belastingen door bijvoorbeeld voertuigontwikkelingen, de veroudering van het areaal en daarmee gepaard gaande toename van risico op disfunctioneren, etc.

Producten
Ontwikkelingen