Waarom een thema wegen in InfraQuest?

Jaarlijks worden vanuit de overhead grote investeringen gedaan aan aanleg en onderhoud van wegen. De Nederlandse economie is in grote mate afhankelijk van een goed functionerend wegennetwerk. Tegelijkertijd moeten dee negatieve effecten van ons wegennet op het leefminieu beperkt worden. Investering in onderzoek aan wegen binnen InfraQuest heft tot doel om:

  • Geld te besparen over de levenscyclus in het aanelg en onderhoud van wegen: ondermeer door productontwikkeling;
  • Risico’s beter te beheersen over de levenscyclus: ondermeer door ontwikkeling van monitoringsmethodieken en verouderingsmodellen
  • Ontwikkelingen te realiseren om prestaties van verhardingen te verbeteren: Ondermeer ten aanzien van geluid, CO2-productie, confort en levensduur.

Definitie samenwerkingsthema wegen

Rijkswaterstaat maakt met het ministerie van I&M prestatie afspraken over de netwerken die zij beheerst. Voor het hoofdwegennet (HWN) betreffen deze zogenaamde Service Level Agreements (SLA’s) onder andere veiligheid, beschikbaarheid en milieu/duurzaamheid.

Om deze beleidsdoelen te realiseren worden zware eisen gesteld aan de verschillende componenten die de prestaties van het HWN bepalen. Ook aan de component bovenbouw worden topeisen gesteld. Binnen dit kader wordt momenteel vooral ingezet op kostenverlaging bij gelijkblijvende prestatie op de beleidsdoelen.

Voor verhardingen betekent dit het volgende: de schadevormen die direct gekoppeld zijn aan veiligheid zijn stroefheid en spoorvorming. Die laatste treedt vooral op in dichte deklagen en in de eerste jaren na aanleg. Aangezien het HWN voor meer dan 80% open deklagen kent en de RWS contracten schade in de eerste jaren goed afdekken, is dit geen groot risico. Voor stroefheid ligt dat anders, het treedt gedurende de levensduur op, is voor weggebruikers niet goed in te schatten en kan tot ernstige ongelukken leiden. Zowel de eisen vooraf als de monitoring in de praktijk kennen nog onzekerheden.

In het kader van beschikbaarheid speelt rafeling een belangrijke rol. Het is met ongeveer 80% van het onderhoud is rafeling nog immer het dominante schademechanisme op het HWN. Dat levert verkeershinder (bij vervanging) op en het leidt tot hoge onderhoudskosten. Voor rafeling kennen we op het moment geen eisen, specificaties aan de deklagen vooraf, maar de voorspellingen van prestaties en monitoring is volop in ontwikkeling.

Voor milieu-effecten en duurzaamheid ligt de nadruk op geluid en energieverbruik. ER is een steeds groeiende druk op het verminderen van geluidsoverlast en het verlagen van de CO2 contributie vanuit de bouwsector. Deze doelen zijn vooral te realiseren door het toepassen van nieuwe materialen en constructies. Daarnaast wordt er gewerkt aan meer hergebruik in en toepassing van asfaltmengsels bij lagere productietemperaturen.

In de komende jaren valt voor RWS en Nederland dus de meeste winst te behalen door goede eisen voor de weerstand tegen rafeling (langere levensduur van onze deklagen of een betere voorspelbaarheid), een goede monitoring van de (veiligheids)prestaties van de deklagen, en toepassing van nieuwe materialen voor het verduurzamen van het verhardingsareaal. Deze eisen zullen, naast andere aspecten, ook een rol spelen bij de beoordeling en inpassing van innovaties. Dit zijn zaken als de voorspellingsmodellen en (meet)methoden voor het nauwkeuriger plannen van onderhoud, de ontwikkeling van stillere deklagen met nieuwe materialen en het realiseren van gelijke prestaties met materialen met meer hergebruik.

Ambitie

  • Geld besparen over de levenscyclus in het aanelg en onderhoud van wegen: ondermeer door productontwikkeling;
  • Risico’s beter te beheersen over de levenscyclus: ondermeer door ontwikkeling van monitoringsmethodieken en verouderingsmodellen;
  • Ontwikkelingen te realiseren om prestaties van verhardingen te verbeteren: Ondermeer ten aanzien van geluid, CO2-productie, confort en levensduur.

Wegen samenwerkingstopics