Thema omschrijving

Binnen het kader van IQ worden onder de noemer “natte” kunstwerken, de volgende object typen verstaan: sluizen, stuwen, stormvloedkeringen, duikers, kades, etc.
Die natte kunstwerken verouderen niet alleen, maar ook het gebruik verandert (en daarmee de functionele eisen waaraan ze moeten voldoen), tevens wijzigen de technische eisen die we als maatschappij stellen en de natuurlijke omstandigheden waaronder ze operationeel dienen te zijn wijzigen.
We staan voortdurend voor een omvangrijke onderhouds-, vervangings- en renovatie-opgave. Rijkswaterstaat ontwikkelt beleid hoe hiermee om te gaan. Waterschappen ontwikkelen vergelijkbare strategieën. Er is in deze strategieën meestal een indeling gemaakt in technische en functionele levensduur van kunstwerken. Bij einde functionele levensduur, kan het kunstwerk niet meer voldoen aan de gewijzigde, meestal toegenomen functionele capaciteits-eisen (bijv. door groei scheepvaart wordt sluis te klein). Bij einde technische levensduur is het kunstwerk niet meer aantoonbaar voldoende veilig, danwel betrouwbaar of beschikbaar (bijv. het bewegingswerk van een sluis is onbetrouwbaar geworden of er is te vaak onderhoud nodig met te grote beschikbaarheidsconsequenties).

De levensduur van kunstwerken kan grofweg worden bepaald door de levensduur van de electro- technische bedienings- & besturingssystemen, de mechanische bewegingswerken, de bewegende en statische civieltechnische constructies. De bediening & besturing heeft de kortste levensduur en kan zonder grote consequenties vervangen worden, echter deze techniek heeft een toenemende complexiteit. De bewegingsmechanismen en de bewegende delen kunnen ook vervangen worden, maar de consequenties (niet beschikbaarheid) zijn groter. Het statische deel (het “chassis”) is veelal bepalend voor de levensduur van het kunstwerk, omdat grootschalig onderhoud of aanpassing enorm ingrijpend is op de beschikbaarheid, een planning van jaren vergt en met hoge kosten.

Ambitie

IQ natte kunstwerken richt zich primair op het statische “chassis” (civieltechnisch) en op de bewegende delen, zoals deuren, keerschuiven, etc. Voor die statische en bewegende delen wordt door de samenwerkende partijen (RWS, TNO en TUD) data verzameld en geanalyseerd, kennis ontwikkeld, dan wel geupdate en vastgelegd voor het optimaler beheren van bestaande natte kunstwerken en zo nodig meer optimaal ontwerpen van nieuwe (vervangende) natte kunstwerken. ‘Meer optimaal’ is gericht op de life cycle approach en de daarbij behorende ambities voor lagere overall kosten, verhoging betrouwbaarheid/beschikbaarheid, verminderd of neutraal energiegebruik en sluiten van de materiaal-kringloop.

De technisch inhoudelijke kant van werktuigbouw en installaties wordt tot de scope van IQ gerekend, vanwege de toenemende vraag naar kennis op dit gebied en het ontbreken van een concentratie van de toepassing van kennis over werktuigbouw in de waterbouwsector.
Bediening en besturing wordt op dit moment nog niet tot de scope van IQ gerekend, ondanks het feit dat bediening en besturing een belangrijk en toenemend aandachtspunt in waterbouwkundige constructies is.

RAMS analyse, Probabilistisch beheer en onderhoud, etc. zijn onderwerpen die primair onder het werkveld van IQ-Asset Management vallen. Met dit werkveld zal intensief contact gezocht moeten worden, om het aandeel va IQ-natte kunstwerken op dit gebied vast te stellen en te realiseren.

Samenwerkingstopics voor natte kunstwerken